Homepage

Polderpeuters
bij Boer Bert

Waar vies worden mag!

Kom je ook spelen bij
de Polderpeuters bij Boer Bert?

 

 

 • Agrarische peuteropvang op een biologische boerderij
 • Ravotten in de Polderspeeltuin
 • Geregeld een ‘rondje’ over de boerderij, kijken bij /verzorgen van de dieren
 • Paarden, koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, konijnen, kippen en twee poezen
 • Spelen in de jongveestal 
 • Goede voorbereiding op de basisschool / voorschoolse educatie
 • Zwaaien of tekeningen brengen naar de ouderen van de dagbesteding (Onvergetelijk Leven) die ook bij ons in de Hooiberg zijn gevestigd. 
 • Samen zorgen voor de moestuin 
 • Zingen, knutselen, kringactiviteiten, spelen (binnen, maar vooral heel veel buiten)

En… nog veel meer!

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Daisy Reurings en Mienke Smeijers, de eigenaren van de Polderpeuters bij Boer Bert. Wij wonen beiden in Woerden met ons gezin. Na de PABO hebben wij een aantal jaren als groepsleerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Daarna zijn we als gastouder aan de slag gegaan. Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling vinden wij prachtig werk en wij doen dit met veel liefde en plezier. We houden van het buitenleven en vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk buiten kunnen bewegen, spelen en ontdekken.

 

Doordat de opvang zich op de biologische boerderij Boer Bert bevindt, hebben we bij de Polderpeuters een veelzijdige en natuurlijke speel-leer en leefomgeving. We hebben een unieke mogelijkheid tot samenwerking met het agrarische bedrijf. 
 
 

Visie en beleid

Bij de Polderpeuters bij Boer Bert hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Op onze locatie ligt het complete pedagogische beleid ter inzage.

Bij Polderpeuters wordt er gewerkt vanuit de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven;


 1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
 2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 
 3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 
 4. Overdragen van waarden en normen. 

Door vanuit deze doelen te werken wordt er invulling gegeven aan de volgende kernwaarden: 


 • Veilige hechting
 • Oog voor de eigenheid van het kind
 • Talentontwikkeling

Emotionele veiligheid

Bij Polderpeuters staat de emotionele veiligheid van de kinderen voorop. Er wordt op een liefdevolle manier met de kinderen omgegaan, zodat kinderen zich veilig en geborgen voelen. De pedagogische medewerker let op op signalen die een kind geeft en reageert hier op. Er wordt ruimte gegeven aan de eigenheid van het kind. 

” Vanuit een veilige, liefdevolle basis kunnen zij de wereld gaan ontdekken. “

 

Verder zijn er vaste regels, ritmes en rituelen die ervoor zorgen dat de kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige, liefdevolle basis kunnen zij de wereld gaan ontdekken. 

 

Er zijn twee vaste pedagogische medewerkers per groep. Op de peutergroep is het wettelijk verplicht het vier-ogen beleid toe te passen. Er is maar één ruimte die wordt gebruikt als opvang, ook de het sanitair voor de kinderen is in deze ruimte aanwezig. Hierdoor is men niet uit het gezichtsveld van de andere pedagogische medewerker.


Sociale competentie

Bij Polderpeuters leren kinderen met elkaar omgaan op een respectvolle, vriendelijke manier. De kinderen leren samen te spelen, voor zichzelf op te komen en conflicten op te lossen. Conflicten zijn een belangrijk en leerzaam onderdeel van het vrije spel van kinderen. De pedagogische medewerker is in haar gedrag een voorbeeld voor de kinderen en zorgt voor een fijne sfeer waarin positief wordt gecommuniceerd. De kinderen worden niet alleen gelaten in het oefenen, de pedagogische medewerker is op de zijlijn aanwezig en verrijkt het spel daar waar nodig. Ook is er regelmatig contact met de ouderen die ook in hetzelfde gebouw verblijven bij de dagopvang. Er zullen georganiseerde ontmoetingen met de ouderen plaatsvinden, maar veelal ook spontane ontmoetingen, bij het buitenspelen of wandelen over de boerderij. Bij deze ontmoetingen is er altijd een pedagogische medewerker aanwezig.

 

Persoonlijke competentie

Ieder kind is uniek en waardevol. Wij hebben kinderen vertrouwen in het vermogen van kinderen en wij accepteren kinderen zoals ze zijn. Polderpeuters stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen op een positieve manier. Kinderen onderzoeken, ontdekken, spelen en herhalen.

 

De pedagogische medewerker sluit aan bij de ontwikkeling van het kind en moedigt het kind aan om nieuwe vaardigheden te leren. Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven voor autonomie, door kinderen zelfstandig dingen te laten doen. 
 

” Talenten mogen bij Polderpeuters worden ontwikkeld en gevierd. “

 

Er worden gevarieerde activiteiten aangeboden die aansluiten bij o.a. de volgende ontwikkelingsgebieden namelijk; motoriek- sensomotoriek, sociaal-emotioneel, cognitief en spraak- en taalontwikkeling. Talenten mogen bij Polderpeuters worden ontwikkeld en gevierd.

Waarden en normen

Polderpeuters streeft ernaar om kinderen te leren om zichzelf en anderen te waarderen, respect te hebben voor elkaar en om op een zorgvuldige manier met elkaar om te gaan. Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is. Hier in het boeren buitenleven staat respect voor mens, dier en natuur centraal. De kinderen leren elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn.

Er wordt vooral aandacht gegeven aan positief gedrag, zodat de kinderen op deze manier leren wat er wel en niet mag. Door het stellen van (spel/gedrags) regels geeft de pedagogische medewerker overdracht van normen en waarden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de dagelijkse omgang met elkaar: samen delen, wachten op je beurt, respect hebben voor elkaar en andermans spullen. De pedagogische medewerker speelt in dit alles een actieve rol. 

Informatie agrarische peuteropvang

Er is veel ruimte voor buitenspel tijdens de opvang. Er is een uitdagende buitenruimte gecreëerd, waarin de kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken en te bewegen. De buitenruimte heeft een natuurlijk karakter. Dit is gerealiseerd door de toepassing van materialen zoals speelzand, aarde, gras, struiken en boomstammen. In de buitenruimte zijn ook niveauverschillen aanwezig in de vorm van heuvels, kuilen, halve boomstammetjes enz. Aangrenzend aan onze buitenruimte zijn er schapen aanwezig. Bij slecht weer hebben we in de jongveestal een gedeelte waar we kunnen spelen bij de koeien. Ook gaan we regelmatig bij de kippen of konijnen op visite!

(Buiten) bewegen vinden we bij de Polderpeuters essentieel. Het heeft een grote invloed op de gehele ontwikkeling van kinderen. De motorische ontwikkeling vormt de basis voor andere ontwikkelingsgebieden.

We gaan geregeld samen een ‘rondje’ over de boerderij, om bij de dieren te kijken of om te spelen in de jongveestal. Ook willen we een samenwerking opstarten met de dagbesteding voor ouderen om de kleine moestuin te onderhouden.

Het gebruik maken van de buitenruimte, het omgaan met en het zorgen voor de dieren en/of de natuur wordt daarom opgenomen in regelmatige activiteiten zoals:

 • Zorgen voor de dieren en de moestuin;
 • Bekijken van (seizoensgebonden) activiteiten van het agrarische bedrijf; – Bereiden en eten van eigen gekweekte producten;
 • Het dagelijks aanbieden van buitenactiviteiten.

Educatie

Wij gaan werken met de methode ‘ Peuterplein’.  Peuterplein is een erkende VVE-methode. Peuterplein stimuleert de nieuwsgierigheid en de ontwikkeling en heeft een doorlopende leerlijn. Peuterplein heeft een optimaal doorlopende leerlijn naar de basisschool. Door het gevarieerde aanbod van Peuterplein kunnen wij de kinderen uitdagen tijdens taal, motoriek, muziek en voorbereidende rekenactiviteiten. Wij zullen de methode ook geregeld inzetten voor buitenactiviteiten op de boerderij of in de buitenruimte en hier ook steeds de koppeling mee zoeken.

Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid voor de kinderen, ouders en medewerkers staat voor ons voorop. Wij willen kinderen opvangen in een veilige en gezonde speel- leeromgeving. Vanuit de wet innovatie kwaliteit kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van veiligheid en gezondheid waarvoor wij en onze medewerkers zich verantwoordelijk voelen. We willen de veiligheid en gezondheid waarborgen, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

 

Polderpeuters bij Boer Bert voldoet in alle opzichten aan de hygiëne en veiligheidseisen.  Er wordt circa één keer per jaar door de GGD gecontroleerd op brandveiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne.

 

 

Bij de Polderpeuters bij Boer Bert hebben wij een gezondheid en veiligheidsplan opgesteld met als basis de richtlijnen van de GGD. Op onze locatie ligt het complete beleid ter inzage.

 

Klik hier om het inspectierapport en andere documenten in te zien.

Praktische informatie

Tijden en tarieven

Polderpeuters bij Boer Bert is geopend voor alle peuters vanaf 2 jaar op doordeweekse dagen van 8.45 uur tot en met 13.00 uur. In de vakantie zijn wij gesloten.

Brengen en ophalen

Brengen vanaf 8.45 tot 9.00 uur

Ophalen om 13.00 uur

Tarieven

€ 9,50 per uur / € 134,58 per maand

(voor één dagdeel van 8.45 – 13.00 uur)

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar 

 

Locatie